Ακροδέκτες σύνδεσης καλωδίων ισχύος

Οι ακροδέκτες καλωδίων αποτελούν μια σημαντική κατηγορία ηλεκτρολογικών προϊόντων, καθώς μέσω αυτών πραγματοποιείται η διασύνδεση των καλωδίων ισχύος με τον υπόλοιπο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Κατασκευάζονται σε ποικιλία σχημάτων και μεγεθών ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής τους και παράγονται κατά κύριο λόγο από κράματα χαλκού, αλουμινίου ή συνδυασμό τους. Ο χαλκός ήταν το πρώτο υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή ακροδεκτών και συνεχίζει να αποτελεί την κύρια πρώτη ύλη παραγωγής τους, καθώς έχει μεγαλύτερη ηλεκτρική αγωγιμότητα από το αλουμίνιο.

Η VIOKAR παράγει τη σειρά ακροδεκτών της για περισσότερα από 45 χρόνια από πρωτογενή χαλκό, λόγω των εξαιρετικών ιδιοτήτων του και προσφέρει ένα μεγάλο εύρος διαστάσεων παραγωγής που ξεκινούν από 10□ έως και 300□.

Πρώτη ύλη

Ο χαλκός χρησιμοποιείται ευρύτατα σε ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές εφαρμογές καθώς συνδυάζει πολύ καλή θερμική και ηλεκτρική αγωγιμότητα, υψηλή ολκιμότητα και δυνατότητα μορφοποίησης εν θερμώ και εν ψυχρώ. Παράλληλα, παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στη διάβρωση και είναι σχετικά αδρανής έναντι χημικών. Η ηλεκτρική αγωγιμότητα του χαλκού είναι μεγαλύτερη από του αλουμινίου, με αποτέλεσμα ένας αγωγός αλουμινίου που έχει την ίδια αγωγιμότητα με ένα αγωγό χαλκού να έχει περίπου 60% μεγαλύτερη διάμετρο.

Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των ακροδεκτών είναι πρωτογενής σωλήνας ηλεκτρολυτικού χαλκού (e-Cu), μέγιστης ηλεκτρικής αγωγιμότητας >98% κατά IACS (>58 Ms/m), καθώς και περιεκτικότητας σε χαλκό Cu≥99,95%. Το υλικό είναι πρωτογενές, καθώς δεν έχει υποστεί κανενός είδους επεξεργασία, με συνέπεια να διατηρεί όλες τις ηλεκτρικές, θερμικές, φυσικές, χημικές και μηχανικές ιδιότητες του χαλκού. Ο υψηλής καθαρότητας χαλκός είναι ιδανικός για χρήση σε ηλεκτρολογικές εφαρμογές καθώς έχει πολύ υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα και πολύ μικρή ηλεκτρική αντίσταση.

Παραγωγική διαδικασία

Η διαδικασία παραγωγής περιλαμβάνει πλήρως αυτοματοποιημένα στάδια και συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους σε όλα τα στάδια.

Ειδικής παραγγελίας σωλήνες χαλκού, από τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρία παραγωγής χαλκοσωλήνων και μία από τις μεγαλύτερες πανευρωπαϊκά, εισέρχονται στο Τμήμα Revolver όπου γίνεται ο τεμαχισμός τους και η δημιουργία εσωτερικής περιμετρικής κωνικής διαβάθμισης στο ένα άκρο του κυλινδρικού τμήματος. Η διαβάθμιση αυτή διευκολύνει την εισαγωγή του ηλεκτρικού καλωδίου στο τελικό προϊόν.

Τα σωληνοειδή τεμάχια, που προκύπτουν από την παραπάνω διαδικασία, υπόκεινται στη συνέχεια σε πολύπλευρη διαμόρφωση με πίεση εν ψυχρώ σε πρέσα δεκάδων τόνων, όπου μορφοποιείται ο ακροδέκτης και σχηματίζεται η πεπλατημένη περιοχή του. Αμέσως μετά, διέρχονται από ένα δεύτερο καλούπι, όπου δημιουργείται ταυτόχρονα μέσω εν ψυχρώ κατεργασίας, η οπή στερέωσης, το ανάγλυφο αποτύπωμα αναγνώρισης των χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου ακροδέκτη, καθώς και η τελική μορφή της πεπλατημένης περιοχής. Η εν ψυχρώ κατεργασία δεν αλλοιώνει τις θερμικές και μηχανικές ιδιότητες του υλικού και δεν επηρεάζει την αγωγιμότητά του.

Ακολουθεί η αποστολή τους σε εξειδικευμένα εργαστήρια, όπου εφαρμόζεται εξωτερική επικάλυψη κασσίτερου με τη μέθοδο της περιστροφικής ηλεκτρόλυσης. Εμβαπτίζονται μέσα σε ειδικά λουτρά με αμόλυβδα και ασφαλή χημικά, και λαμβάνονται τα έτοιμα προϊόντα με επίστρωση κασσίτερου, η οποία σε κάθε περίπτωση είναι μεγαλύτερη των 12 μm. Η εξωτερική επικάλυψη κασσίτερου πραγματοποιείται για να μειωθεί η αντίσταση επαφής και να εξαλειφθεί το φαινόμενο της γαλβανικής διάβρωσης, ώστε να παρέχουν αντοχή στο χρόνο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την προστασία του χαλκού από την διάβρωση, χωρίς να μειώνεται η πολύ καλή ηλεκτρική αγωγιμότητά του.

Κατά τη συσκευασία, το τελικό προϊόν τοποθετείται με αυτόματη καταμέτρηση σε χάρτινα κουτιά, πλήρως ανακυκλώσιμα.

Πλεονεκτήματα

Οι ακροδέκτες της VIOKAR κατασκευάζονται βάσει του γερμανικού προτύπου διαστάσεων DIN 46235, όσον αφορά την εσωτερική διάμετρο του σωληνοειδούς και του πάχους του πεπλατημένου τμήματος και πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου 61238-1 για μηχανικούς συνδετήρες και συνδετήρες πίεσης για καλώδια ισχύος. Παράλληλα, συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2002/95/EC(RoHS) για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Προτείνονται για τη σύνδεση καλωδίων ισχύος με ονομαστική τάση μέχρι 30 kV, καθώς προσφέρουν συνοπτικά τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

  • Κατασκευάζονται από ηλεκτρολυτικό χαλκό (e-Cu) πολύ υψηλής περιεκτικότητας (Cu>99.95%).
  • Πολύ υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα: > 98% κατά IACS.
  • Εξαιρετική αντίσταση στην οξείδωση και τη διάβρωση και επικάλυψη κασσίτερου με πάχος μεγαλύτερο των 12 μm.
  • Μεγάλη διηλεκτρική αντοχή και χαμηλή ηλεκτρική αντίσταση.
  • Αντοχή σε δύναμη εφελκυσμού 1400 Ν (140 kg).
  • Περιμετρική εκτόνωση για εύκολη εισαγωγή του καλωδίου καθώς και οπή επίβλεψης.

Χρησιμοποιούνται για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε ηλεκτρικούς πίνακες και μηχανήματα, σε βιομηχανικές και εν γένει κτιριακές εγκαταστάσεις.

Συμπεράσματα

Οι ασφαλείς ηλεκτρικές συνδέσεις είναι καθοριστικής σημασίας για την ασφάλεια μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης, καθώς οι διακοπές ρεύματος που προκαλούνται από ελαττωματικές συνδέσεις καλωδίων μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Οι ακροδέκτες πρέπει να πληρούν τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας και να συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα προκειμένου να παρέχουν την απαραίτητη ασφάλεια καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τους.

Η VIOKAR εφαρμόζει το σύστημα διαχείρησης ποιότητας ISO 9001, από το 2001, σε όλες τις παραγωγικές της διαδικασίες, με συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους τόσο κατά την διάρκεια της παραγωγής, όσο και με τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους στα υπόλοιπα στάδια, διασφαλίζοντας την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων της και τη συμμόρφωσή τους με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, προσφέροντας ποιοτικούς, ασφαλείς και πιστοποιημένους ακροδέκτες καλωδίων.