Κωδικός Ταξινόμησης
Ηλεκτρολογικοί Σωλήνες

Οι σωλήνες VIOTUBO, VIOSPIRAL και VIOFLEX εναρμονίζονται με το πρότυπο ΕΝ 61386 και ταξινομούνται βάσει των μηχανικών, ηλεκτρικών και θερμικών τους ιδιοτήτων. Κάθε εναρμονισμένος σωλήνας μπορεί να έχει σήμανση με τον κωδικό ταξινόμησης, περιλαμβάνοντας τουλάχιστον τα τέσσερα πρώτα από τα δώδεκα συνολικά ψηφία που αποτελούν το κωδικό.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά τα δώδεκα ψηφία που αποτελούν το κωδικό ταξινόμησης σωλήνων.

Για να δείτε το παραπάνω πίνακα κωδικού ταξινόμησης ηλεκτρολογικών σωλήνων πατήστε εδώ.