Κωδικός Ταξινόμησης
Ηλεκτρολογικά Κανάλια

Τα κανάλια VIOKANALI, Αυτοκόλλητο και Δαπέδου εναρμονίζονται με το πρότυπο ΕΝ 50085 και κατατάσσονται βάσει των μηχανικών, ηλεκτρικών και θερμικών ιδιοτήτων τους, καθώς και της συμπεριφοράς τους σε εξωτερικές επιδράσεις.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά τα δώδεκα ψηφία που αποτελούν το κωδικό ταξινόμησης καναλιών.

Για να δείτε το παραπάνω πίνακα κωδικού ταξινόμησης ηλεκτρολογικών καναλιών πατήστε εδώ.