Πολιτική Ποιότητας

Η Διοίκηση της εταιρείας εφαρμόζει συγκεκριμένη πολιτική για την Ποιότητα με στόχο την ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων που σκοπεύουν στην πλήρη ικανοποίηση του τεχνικού κόσμου.

 

Η πολιτική αυτή συνοψίζεται παρακάτω:

- Η ποιότητα των προϊόντων της VIOKAR πρέπει να βελτιώνεται διαρκώς.

- Τα προϊόντα της επιχείρησης πρέπει να ανταποκρίνονται πάντα στις προδιαγραφές των διεθνών και ευρωπαϊκών προτύπων(EN, IEC) που τα αφορούν, καθώς και στις ευρωπαϊκές οδηγίες, όπως η 2006/95/ΕΚ(LVD) και η 2002/95/ΕΚ(RoHS).

- Η επιχείρηση πρέπει να παρέχει στους πελάτες της μόνο υπηρεσίες και προϊόντα αποδεδειγμένης υψηλής ποιότητας.

- Να συνεργάζεται πάντα με προμηθευτές, που εφαρμόζουν συστήματα διασφάλισης ποιότητας και επιδιώκουν να παραδίδουν εγκαίρως πιστοποιημένα προϊόντα, που συμφωνούν με τις απαιτήσεις της επιχείρησης.

- Να εξασφαλίζει συνεχή επικοινωνία μεταξύ της Διοίκησης, του ανθρώπινου δυναμικού και των διανομέων με σκοπό την κοινοποίηση των αναθεωρήσεων ή των τροποποιήσεων των προδιαγραφών των προϊόντων ή άλλων απαιτήσεων του τεχνικού κόσμου.

- Να εφαρμόζει προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας έχοντας ως δεδομένο ότι η επένδυση σε αυτά είναι αναγκαία για την υγιή αναπτυξιακή της πορεία.

- Να εξασφαλίζει τους απαιτούμενους πόρους για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

- Η Διοίκηση της επιχείρισης να διεξάγει τακτικές επισκοπήσεις της πολιτικής αειφόρου ανάπτυξης που ακολουθεί, λειτουργώντας αποδοτικότερα και με την ελάχιστη δυνατή επίδραση στο περιβάλλον.

- Η Διοίκηση της επιχείρισης να διεξάγει τακτικές ανασκοπήσεις και ελέγχους του Συστήματος Ποιότητας για την εύρυθμη λειτουργεία του και τη διαρκή του βελτιστοποίηση.