Πρώτες Ύλες
Χημική Αντίσταση

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται αναλυτικά η χημική αντίσταση των πρώτων υλών σε διαφόρους τύπους χημικών ουσιών.

Για να δείτε το παραπάνω πίνακα χημικής αντίστασης πρώτων υλών πατήστε εδώ.

Τα θερμοπλαστικά υλικά έχουν εξαιρετική αντίσταση σε ένα ευρύ φάσμα χημικών αντιδράσεων. Η αντίσταση στα χημικά είναι συνάρτηση τόσο της θερμοκρασίας όσο και της συγκέντρωσης των χημικών ενώσεων και υπάρχουν πολλές χημικές αντιδράσεις που μπορούν να αντιμετωπιστούν για περιορισμένο εύρος θερμοκρασιών/συγκεντρώσεων.

Οι χημικές ουσίες, που δεν επηρεάζουν συνήθως τις ιδιότητες ενός θερμοπλαστικού προϊόντος, μπορεί να προκαλέσουν εντελώς διαφορετική συμπεριφορά, κάτω από θερμική ή μηχανική καταπόνηση του προϊόντος. Η αντίσταση σε χημικά στοιχεία, που προκύπτει από δοκιμές εμβάπτισης, δεν μπορεί να εφαρμοστεί, όπως είναι, σε θερμοπλαστικά στοιχεία προϊόντων που υπόκεινται σε συνεχείς ή συχνές μηχανικές ή/και θερμικές καταπονήσεις.

Τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα ελήφθησαν από κατασκευαστές του κλάδου. Οι πληροφορίες βασίζονται σε δοκιμές εμβάπτισης και σε πειράματα και δεν αφορούν συνδυασμούς των χημικών ενώσεων. Ο τελικός χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει ότι οι πραγματικές συνθήκες λειτουργίας θα επηρεάσουν την χημική αντίσταση. Όταν το προϊόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε ειδικές εφαρμογές, σε εφαρμογές με μηχανική ή θερμική καταπόνηση ή σε συνδυασμούς χημικών ουσιών, θα πρέπει να εκτελούνται δοκιμές, σε αντιπροσωπευτικά δείγματα του προϊόντος, που αναπαράγουν τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε να αξιολογηθεί σωστά το προϊόν για χρήση σε αυτήν εφαρμογή.

Κατάταξη

Πολύ καλή αντοχή - Όλα τα υλικά που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι εντελώς ή σχεδόν εντελώς αδρανή όταν χρησιμοποιούνται με την συγκεκριμένη χημική ένωση στα επίπεδα συγκέντρωσης/θερμοκρασίας που αναφέρονται.

Περιορισμένη αντοχή - Όλα τα υλικά που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία δέχονται μερικώς επίθεση από τη συγκεκριμένη χημική ένωση στα επίπεδα συγκέντρωσης /θερμοκρασίας που αναφέρονται.

Ακατάλληλο - Όλα τα υλικά αυτής της κατηγορίας δέχονται σοβαρά πλήγματα από τη συγκεκριμένη χημική ένωση στα επίπεδα συγκέντρωσης/θερμοκρασίας που αναφέρονται. Δεν πρέπει, ως εκ τούτου, να χρησιμοποιούνται.

Μη διαθέσιμα στοιχεία - Σηματοδοτεί την απουσία στοιχείων για το εν λόγω υλικό σε σχέση με τη συγκεκριμένη χημική ένωση ή/και τα επίπεδα συγκέντρωσης/θερμοκρασίας αυτής.