Ευρωπαϊκές Οδηγίες
2004/12/EC - Οδηγία Ανακύκλωσης Συσκευασιών

Η οδηγία 2004/12/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αφορά την ανακύκλωση συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών και τροποποιεί την οδηγία 94/62/EC.

Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην εναρμόνιση των εθνικών μέτρων που αφορούν τη διαχείριση των συσκευασιών και των απορριμμάτων συσκευασίας, προκειμένου, αφενός να προληφθούν και να μειωθούν οι επιπτώσεις τους επί του περιβάλλοντος και αφετέρου να διασφαλιστεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθούν εμπόδια στο εμπόριο καθώς και στρεβλώσεις και περιορισμοί του ανταγωνισμού εντός της Κοινότητας.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι ανακύκλωσης, είναι απαραίτητο να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη καινοτόμων, περιβαλλοντικώς ορθών και βιώσιμων διαδικασιών ανακύκλωσης. Οι στόχοι ανακύκλωσης για κάθε επιμέρους υλικό των απορριμμάτων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις αξιολογήσεις του κύκλου ζωής, την ανάλυση κόστους-οφέλους και θα πρέπει να βελτιώνουν τη συνοχή της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά την ανακύκλωση των εν λόγω υλικών.

Οι τροποποιήσεις που φέρνει η νέα οδηγία αφορούν κατα κύριο λόγο την πρόληψη, την ανάκτηση και την ανακύκλωση απορριμμάτων συσκευασιών.

Όσον αφορά την πρόληψη, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν την εφαρμογή και άλλων προληπτικών μέτρων,πέραν αυτών της οδηγίας 94/62/EC, όπως εθνικά προγράμματα, σχέδια για τη θέσπιση της ευθύνης του παραγωγού προκειμένου να ελαχιστοποιείται η περιβαλλοντική επίπτωση της συσκευασίας, ή παρεμφερείς δράσεις. Η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον απαιτείται, προτάσεις μέτρων για την ενίσχυση και τη συμπλήρωση της επιβολής των βασικών υποχρεώσεων και για να διασφαλισθεί ότι μια νέα συσκευασία εισάγεται στην αγορά μόνον αφού ο παραγωγός έχει λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο για την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής της επίπτωσης χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι βασικές λειτουργίες της εν λόγω συσκευασίας.

Όσον αφορά την ανάκτηση και την ανακύκλωση, προκειμένου να συμμορφωθούν προς τους στόχους της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων, που συνοπτικά είναι:

- Η ανάκτηση και η ανακύκλωση απορριμάτων ενός ελάχιστου ποσοστού κατά βάρος των απορριμάτων συσκευασίας.
- Η ενθάρρυνση της ανάκτησης, ενέργειας που είναι προτιμότερη από την ανακύκλωση υλικών για περιβαλλοντικούς λόγους και λόγους κόστους-ωφελείας.
- Η χρησιμοποίηση υλικών που προέρχονται από ανακυκλωμένα απορρίμματα συσκευασίας για την παραγωγή συσκευασιών και άλλων προϊόντων.
- Ενημερωτική εκστρατεία προς το ευρύ κοινό και τους οικονομικούς παράγοντες, μετά τη δημοσίευση των μέτρων και των στόχων.

Για όλα τα παραπάνω απαιτείται η θέσπιση από τα κράτη μέλη συστημάτων επιστροφής, συλλογής και ανάκτησης. Τα συστήματα αυτά θα πρέπει να είναι ανοικτά στη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών και να σχεδιάζονται κατά τρόπον ώστε να αποφεύγονται οι διακρίσεις σε βάρος εισαγομένων προϊόντων και οι φραγμοί στο εμπόριο ή οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή επιστροφή συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασίας. Θα πρέπει να αποφεύγεται η διάκριση εις βάρος υλικών βάσει του βάρους τους. Οι παράγοντες στην αλυσίδα συσκευασίας στο σύνολό τους θα πρέπει να αναλαμβάνουν την ευθύνη που τους αναλογεί προκειμένου να εξασφαλίζεται ο μέγιστος δυνατός περιορισμός της περιβαλλοντικής επίπτωσης της συσκευασίας και των απορριμμάτων συσκευασίας καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.


Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη οδηγία πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:

2004/12/EC