Ευρωπαϊκές Οδηγίες
2006/1907/EC - Οδηγία Αξιολόγησης Χημικών Προϊόντων (REACH)

Η οδηγία 2006/1907/EC, γνωστή και ως κανονισμός REACH, έχει ως στόχο να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία των χημικών ουσιών, υπό καθαρή μορφή, σε παρασκευάσματα και σε αντικείμενα, ενώ ταυτοχρόνως θα εξασφαλίζονται η ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προάγει επίσης την ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων για την αξιολόγηση των κινδύνων των χημικών ουσιών.

Μέχρι το 2020 η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να επιτύχει να παρασκευάζονται και να χρησιμοποιούνται τα χημικά προϊόντα με τρόπους που οδηγούν στην ελαχιστοποίηση των σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον.

Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, ο παρών κανονισμός βασίζεται στην αρχή ότι η βιομηχανία θα πρέπει να παρασκευάζει, εισάγει ή χρησιμοποιεί χημικές ουσίες ή να τις διαθέτει στην αγορά με την ευθύνη και τη μέριμνα που απαιτούνται για να διασφαλίζεται ότι, υπό ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες, δεν βλάπτεται η υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον. Έτσι, υπεύθυνα για τη διαχείριση των κινδύνων από τις χημικές ουσίες θα πρέπει να είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία παρασκευάζουν, εισάγουν, διαθέτουν στην αγορά ή χρησιμοποιούν τις ουσίες αυτές.

Για τους λόγους αυτούς, οι σχετικές με την καταχώριση,των χημικών ουσιών, διατάξεις απαιτούν από τους παρασκευαστές και τους εισαγωγείς να δημιουργούν δεδομένα για τις χημικές ουσίες που παρασκευάζουν ή εισάγουν, να χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά για την αξιολόγηση των κινδύνων που ενέχουν οι ουσίες αυτές και να εκπονούν και να συνιστούν κατάλληλα μέτρα διαχείρισης κινδύνου. Για να εξασφαλισθεί ότι όντως θα ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους και για λόγους διαφάνειας, η καταχώριση των χημικών ουσιών θα πρέπει να εξαρτάται από την υποβολή, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, ενός φακέλου ο οποίος θα περιέχει όλες αυτές τις πληροφορίες. Οι καταχωριμένες χημικές ουσίες επιτρέπεται να κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά.

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού προβλέπουν επίσης ότι η παρασκευή, η διάθεση στην αγορά και η χρήση χημικών ουσιών οι οποίες παρουσιάζουν κινδύνους που χρειάζεται να αντιμετωπισθούν, μπορούν να υπόκεινται σε ολική ή μερική απαγόρευση ή σε άλλους περιορισμούς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει αξιολόγησης των εν λόγω κινδύνων.


Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη οδηγία πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:

2006/1907/EC (REACH)