Ευρωπαϊκές Οδηγίες
2006/95/EC - Οδηγία Χαμηλής Τάσης (LVD)

Η οδηγία 2006/95/ΕΚ, γνωστή και ως Οδηγία Χαμηλής Τάσης, έχει ως σκοπό την ελεύθερη διακίνηση, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ηλεκτρολογικού υλικού που λειτουργεί εντός συγκεκριμένου ορίου τάσης και το οποίο πληροί τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας.

Για την Οδηγία Χαμηλής Τάσης, ως ηλεκτρολογικό υλικό νοείται κάθε υλικό προοριζόμενο να χρησιμοποιηθεί σε ονομαστική τάση μεταξύ 50 και 1000 V για το εναλλασσόμενο ρεύμα και μεταξύ 75 και 1500 V για το συνεχές ρεύμα.

Όσον αφορά την ασφάλεια, τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε το ηλεκτρολογικό υλικό να μπορεί να διατεθεί στην αγορά μόνον όταν δεν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των προσώπων, των κατοικίδιων ζώων και της ιδιοκτησίας, όταν εγκαθίσταται και συντηρείται ορθά και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του. Παράλληλα λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μην παρεμποδίζεται, για λόγους ασφάλειας, η ελεύθερη κυκλοφορία του ηλεκτρολογικού υλικού εντός της Κοινότητας, εάν η φύση του υλικού αυτού συνάδει με τις διατάξεις ασφάλειας της οδηγίας.

Ως ανταποκρινόμενο στις διατάξεις ασφάλειας θεωρείται το ηλεκτρολογικό υλικό:

- Που είναι σύμφωνο με τις διατάξεις ασφάλειας των εναρμονισμένων προτύπων.

- Που όταν δεν έχουν καταρτισθεί και δημοσιευθεί εναρμονισμένα πρότυπα που να το αφορούν, συμμορφώνεται με τις διατάξεις ασφάλειας της Διεθνούς Επιτροπής Κανονισμών Εγκρίσεως Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (CEE) ή της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC).

- Που όταν διατίθεται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, από αυτό στο οποίο παράγεται, οι διατάξεις ασφάλειας των προτύπων, βάσει των οποίων κατασκευάστηκε, καλύπτουν τις διατάξεις του κράτους μέλους στο οποίο διατίθεται.

Πριν από τη διάθεσή του στην αγορά, το ηλεκτρολογικό υλικό πρέπει να φέρει την προβλεπόμενη σήμανση CE που υποδηλώνει την πιστότητά του προς το σύνολο των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Η σήμανση CE τίθεται από τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εκπρόσωπό του επί του ηλεκτρολογικού υλικού ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, επί της συσκευασίας του, των οδηγιών χρήσεως ή του δελτίου εγγυήσεως, κατά τρόπο ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο. Ο κατασκευαστής συντάσσει το τεχνικό φάκελο που πρέπει να επιτρέπει την εκτίμηση της πιστότητας του ηλεκτρολογικού υλικού ως προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και τη δήλωση συμμόρφωσης, αντίγραφο της οποίας διατηρεί στον τεχνικό φάκελο.

Όταν το ηλεκτρολογικό υλικό καλύπτεται από άλλες οδηγίες που προβλέπουν σήμανση πιστότητας CE, η σήμανση αυτή υποδηλώνει την πιστότητα του υλικού αυτού προς τις διατάξεις των οδηγιών αυτών.


Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη οδηγία πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:

2006/95/EC (LVD)