Ευρωπαϊκές Οδηγίες
2011/305/EE - Οδηγία Προϊόντων Δομικών Κατασκευών (CPD)

Ο κανονισμός με αριθμό 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αφορά τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και καταργεί την οδηγία 89/106/EC. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του, ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος και η πλήρης εφαρμογή του συνόλου των άρθρων του ξεκινά την 1η Ιουλίου 2013.

Ως προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών εννοείται κάθε προϊόν ή συνδυασμός προϊόντων που παράγεται και διατίθεται στην αγορά για μόνιμη ενσωμάτωση σε δομικές κατασκευές ή μέρη αυτών και του οποίου η απόδοση επηρεάζει την απόδοση των δομικών κατασκευών σε σχέση με τις βασικές απαιτήσεις αυτών.

Οι δομικές κατασκευές στο σύνολό τους και στα ξεχωριστά τους μέρη πρέπει να είναι κατάλληλες για τη χρήση για την οποία προορίζονται, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα την υγεία και την ασφάλεια των ατόμων που εμπλέκονται σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους. Με την προϋπόθεση ότι οι δομικές κατασκευές συντηρούνται κανονικά, πρέπει να πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις που τις αφορούν για οικονομικά εύλογο χρόνο ζωής και οι οποίες είναι:


1. Μηχανική αντοχή και ευστάθεια

2. Πυρασφάλεια

3. Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον

4. Ασφάλεια και προσβασιμότητα χρήσης

5. Προστασία κατά του θορύβου

6. Εξοικονόμηση ενέργειας και διατήρηση της θερμότητας

7. Βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων


Οι βασικές απαιτήσεις δομικών κατασκευών αποτελούν τη βάση για την προετοιμασία των εντολών τυποποίησης και των εναρμονισμένων τεχνικών προδιαγραφών.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει όρους για τη διαθεσιμότητα και διάθεση στην αγορά προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών με την κατάρτιση εναρμονισμένων κανόνων σχετικά με την έκφραση της απόδοσης των προϊόντων σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους και σχετικά με τη χρήση της σήμανσης CE στα εν λόγω προϊόντα.

Όταν προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο ή ανταποκρίνεται προς ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση που έχει εκδοθεί για αυτό, ο κατασκευαστής καταρτίζει δήλωση απόδοσης, που εκφράζει την απόδοση των προϊόντων σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους και αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμφωνία του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών με την εν λόγω δηλωθείσα απόδοση. Μετά τη κατάρτιση της δήλωσης ο κατασκευαστής μπορεί να τοποθετήσει σήμανση CE στα προϊόντα του.

Η σήμανση CE είναι η μόνη σήμανση που βεβαιώνει τη συμφωνία του προϊόντος με το εν λόγω εναρμονισμένο πρότυπο ή την ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση και κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να απαγορεύει ούτε να εμποδίζειτη διαθεσιμότητα στην αγορά ή τη χρήση των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών που φέρουν τη σήμανση CE.


Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη οδηγία πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:

2011/305/EE (CPD)