Διεθνή Πρότυπα
@ΚΡΟΔΕΚΤΕΣ

ΕΝ 61238 - Μηχανικοί συνδετήρες και συνδετήρες πίεσης για καλώδια ισχύος

ΕΝ 61238.01

Το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται σε μηχανικούς συνδετήρες και συνδετήρες πίεσης για καλώδια ισχύος ονομαστικής τάσης μέχρι 30 kV (Um = 36 kV), π.χ. θαμμένα καλώδια ή καλώδια εγκατεστημένα σε κτίρια,έχοντας :
α. αγωγούς εναρμονισμένους με τα πρότυπα EN 60228 και EN 60228A με διατομές 10 mm² και πάνω για το χαλκό και 16 mm² και πάνω για το αλουμίνιο
β. μέγιστη συνεχή θερμοκρασία αγωγού που δεν ξεπερνά τους 90 °C

Το πρότυπο αυτό δεν ισχύει για συνδετήρες εναέριων αγωγών, που έχουν σχεδιαστεί για ειδικές μηχανικές απαιτήσεις ή για διαχωριστικούς συνδετήρες συρόμενης επαφής ή για πολύκλωνους συνδετήρες.

Αν και δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν επακριβώς οι συνθήκες λειτουργίας για όλες τις εφαρμογές, έχουν προσδιοριστεί δύο ευρείες κλάσεις συνδετήρων.

Κλάση Α
Πρόκειται για συνδετήρες που προορίζονται για τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας ή για βιομηχανικά δίκτυα στα οποία μπορούν να υποβληθούν σε βραχυκυκλώματα σχετικά υψηλής έντασης και διάρκειας. Ως εκ τούτου, οι συνδετήρες κλάσης Α είναι κατάλληλοι για την πλειοψηφία των εφαρμογών.

Κλάση Β
Πρόκειται για συνδετήρες που προορίζονται για δίκτυα στα οποία οι υπερφορτώσεις ή τα βραχυκυκλώματα αποβάλλονται ταχέως από τις εγκατεστημένες προστατευτικές διατάξεις, π.χ. ταχείας δράσης ασφάλειες.

Ανάλογα με την εφαρμογή, οι συνδετήρες υποβάλλονται στις ακόλουθες δοκιμές:
Κλάση Α: δοκιμές κύκλου θερμότητας και βραχυκύκλωσης
Κλάση Β: δοκιμές κύκλου θερμότητας μόνο

Το αντικείμενο αυτού του προτύπου είναι να καθορίσει τις μεθόδους δοκιμής και τις απαιτήσεις, που ισχύουν για μηχανικούς συνδετήρες και συνδετήρες πίεσης για καλώδια ισχύος με αγωγούς χαλκού ή αλουμινίου.

 

Τα ακόλουθα πρότυπα αναφοράς λειτουργούν υποστηρικτικά για την εφαρμογή του παρόντος προτύπου, τόσο στο πεδίο των ορισμών, όσο και στην προετοιμασία και διεξαγωγή των δοκιμών :


Πρότυπο
Αναφοράς
Περιγραφή
ΕΝ 60050 Εξωτερικές διάμετροι σωλήνων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και σπειρώματα για σωλήνες και εξαρτήματα
ΕΝ 60228 Αγωγοί μονωμένων καλωδίων

ΕΝ 60050

Αυτός ο οδηγός δίνει στατιστικές μεθόδους οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν για την ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δοκιμών γήρανσης.

Καλύπτει αριθμητικές μεθόδους που βασίζονται στις μέσες τιμές των κανονικά κατανεμημένων αποτελεσμάτων δοκιμών. Αυτές οι μέθοδοι ισχύουν μόνο κάτω από συγκεκριμένες υποθέσεις, σχετικά με τους μαθηματικούς και φυσικούς νόμους που υπακούουν τα δεδομένα των δοκιμών. Στατιστικές δοκιμές για την εγκυρότητα ορισμένων από αυτές τις υποθέσεις δίνονται επίσης. Άλλα μέρη θα καλύψουν άλλες στατιστικές μεθόδους.

ΕΝ 60228

Το πρότυπο αυτό καθορίζει τις ονομαστικές διατομές, με εύρος από 0,5 mm² έως 2.500 mm², για τους αγωγούς των ηλεκτρικών καλωδίων και των καλωδίων ενός ευρέως φάσματος τύπων. Οι απαιτήσεις για τους αριθμούς και τα μεγέθη των καλωδίων και της αντίστασής τους περιλαμβάνονται επίσης. Αυτοί οι αγωγοί περιλαμβάνουν μονόκλωνα και πολύκλωνα καλώδια χαλκού, αλουμινίου και κραμάτων αλουμινίου για σταθερές εγκαταστάσεις και εύκαμπτους αγωγούς χαλκού.

Το πρότυπο αυτό δεν έχει εφαρμογή στους αγωγούς για τηλεπικοινωνιακούς σκοπούς.

Η εφαρμογή του προτύπου αυτού σε ένα συγκεκριμένο τύπο καλωδίου είναι αυτή που καθορίζεται από το πρότυπο που αφορά το συγκεκριμένο τύπο καλωδίου.

Εκτός εάν αναφέρεται το αντίθετο σε μια συγκεκριμένη παράγραφο, το πρότυπο αυτό αφορά τους αγωγούς του έτοιμου προς πώληση καλωδίου και όχι τους αγωγούς που παρέχονται για να κατασκευαστεί ένα καλωδίο.