Διεθνή Πρότυπα
ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΕΝ 60598 - Φωτιστικά Σώματα

ΕΝ 60598.01

Αυτό το μέρος του προτύπου καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις για τα φωτιστικά σώματα, που ενσωματώνουν ηλεκτρικές πηγές φωτός και λειτουργούν με τάση τροφοδοσίας έως 1000 V. Οι απαιτήσεις και οι σχετικές δοκιμές του εν λόγω προτύπου καλύπτουν τα εξής: τη κατάταξη, τη σήμανση, τη μηχανική και την ηλεκτρική κατασκευή.

Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι το μέρος αυτό καλύπτει όλους τους τομείς ασφάλειας (ηλεκτρικό, θερμικό και μηχανικό).

Περιλαμβάνονται εδώ οι απαιτήσεις για τα φωτιστικά σώματα που ενσωματώνουν εκκινητές με ονομαστικές τιμές αιχμής της τάσης παλμού που δεν υπερβαίνουν εκείνες του πίνακα 11.2. Οι απαιτήσεις ισχύουν για φωτιστικά με εκκινητές ενσωματωμένους σε στραγγαλιστικές διατάξεις για λαμπτήρες και για φωτιστικά σώματα με εκκινητές ξεχωριστά από τις στραγγαλιστικές διατάξεις.

Το αντικείμενο του μέρους αυτού είναι να παρέχει μια σειρά από απαιτήσεις και δοκιμές οι οποίες θεωρούνται γενικά εφαρμοστέες στους περισσότερους τύπους φωτιστικών σωμάτων και οι οποίες μπορούν να κληθούν, όπως απαιτείται από το EN 60598.2, που αναφέρει λεπτομερώς τις απαιτήσεις για κάθε συγκεκριμένο τύπο φωτιστικού σώματος ή ομάδας φωτιστικών σωμάτων. Αυτό το το μέρος δεν πρέπει λοιπόν να θεωρείται ως προδιαγραφή από μόνο του για κάθε τύπο φωτιστικού σώματος, και οι διατάξεις του εφαρμόζονται μόνο σε συγκεκριμένους τύπους φωτιστικών σωμάτων στο βαθμό που προσδιορίζεται από το κατάλληλο τμήμα του EN 60598.2.

Εφιστάται η προσοχή στα πρότυπα απόδοσης λαμπτήρων που περιέχουν πληροφορίες για το σχεδιασμό φωτιστικού σώματος. Αυτές θα πρέπει να ακολουθούνται για τη σωστή λειτουργία των λαμπτήρων. Ωστόσο, το πρότυπο αυτό δεν απαιτεί τη δοκιμή της απόδοσης της λάμπας, για να εγκριθεί η δοκιμής ενός φωτιστικού σώματος.

ΕΝ 60598.21

Το μέρος 2.1 του προτύπου προδιαγράφει τις απαιτήσεις για σταθερά φωτιστικά σώματα γενικής χρήσης που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν με λαμπτήρες με νήμα από βολφράμιο, σωληνωτούς λαμπτήρες φθορισμού και άλλους λαμπτήρες εκκένωσης, σε τάσεις τροφοδότησης που δεν ξεπερνούν τα 1000 V.

ΕΝ 60598.22

Το μέρος 2.2 του προτύπου προδιαγράφει τις απαιτήσεις για χωνευτά φωτιστικά σώματα για χρήση με λαμπτήρες με νήμα από βολφράμιο, σωληνωτούς λαμπτήρες φθορισμού και άλλους λαμπτήρες εκκένωσης, σε τάσεις τροφοδότησης που δεν ξεπερνούν τα 1000 V. Το παρόν πρότυπο δεν καλύπτει τα φωτιστικά σώματα με δυνατότητα κυκλοφορίας αέρα και δεν έχει εφαρμογή στα φωτιστικά σώματα με δυνατότητα κυκλοφορίας αέρα ή στα υδρόψυκτα φωτιστικά σωματα.

ΕΝ 60598.27

Το μέρος 2.7 του προτύπου προδιαγράφει τις απαιτήσεις για τα φορητά φωτιστικά σώματα με στυλοβάτη για χρήση σε χώρους όπως κήπους και για τα φορητά φωτιστικά σώματα για χρήση σε χώρους όπως παρτέρια, για χρήση με λαμπτήρες με νήμα από βολφράμιο, σωληνωτούς λαμπτήρες φθορισμού και άλλους λαμπτήρες εκκένωσης, σε τάσεις τροφοδότησης μέχρι 250 V.


Τα ακόλουθα πρότυπα αναφοράς λειτουργούν υποστηρικτικά για την εφαρμογή του παρόντος προτύπου, τόσο στο πεδίο των ορισμών, όσο και στην προετοιμασία και διεξαγωγή των δοκιμών :


Πρότυπο
Αναφοράς
Περιγραφή
ΕΝ 60529 Βαθμός προστασίας IP
ΕΝ 61032 Δοκιμή διερεύνησης για την επαλήθευση προστασίας από περιβλήματα
ΕΝ 60068.02.75 Περιβαλλοντολογικές δοκιμές - Μέρος 2-75: Δοκιμές σφύρας
ΕΝ 60990 Μέθοδοι μέτρησης ρεύματος επαφής και ρεύματος προστασίας αγωγού
ΕΝ 61140 Προστασία από ηλεκτροπληξία - Κοινές απόψεις για εγκαταστάσεις και εξοπλισμό
ΕΝ 60695 Δοκιμές γιά κίνδυνο φωτιάς
ΕΝ 60364.04.41 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης - Προστασία για ασφάλεια - Προστασία από ηλεκτροπληξία
ΕΝ 60085 Ηλεκτρική μόνωση - Θερμική αποτίμηση και κατασήμανση
ΕΝ 60112 Μέθοδος καθορισμού της αντοχής και των συγκριτικών δεικτών ιχνηλάτησης συμπαγών μονωτικών υλικών
ΕΝ 60664.01 Συντονισμός μόνωσης για εξοπλισμό μέσα σε συστήματα χαμηλής τάσης - Αρχές, απαιτήσεις και δοκιμές
ΕΝ 60084 Εύκαμπτα μονωτικά χιτώνια
ΕΝ 60449 Ζώνες τάσης για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων
ΕΝ 60320 Ζεύκτες συσκευών για οικιακή και παρόμοιες γενικές χρήσεις
ΕΝ 60269 Ασφάλειες τήξης χαμηλής τάσης
ΕΝ 61558 Ασφάλεια μετασχηματιστών ισχύος, τροφοδοτήσεων ισχύος, αντιστατών και παρόμοιων προϊόντων
ΕΝ 60384.14 Σταθεροί πυκνωτές για χρήση σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό - Επιμέρους προδιαγραφή - Σταθεροί πυκνωτές για την καταστολή ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών και σύνδεση στο δίκτυο τροφοδότησης
ΕΝ 61249 Υλικά για τυπωμένες πλακέτες και άλλες κατασκευές διασύνδεσης
ΕΝ 60061 Κάλυκες λαμπτήρων και λυχνιολαβές μαζί με ελεγκτήρες για έλεγχο εναλλαξιμότητας και ασφάλειας
ΕΝ 60360 Πρότυπη μέθοδος μέτρησης της ανύψωσης θερμοκρασίας του κάλυκα λαμπτήρα
ΕΝ 60155 Εκκινητές πυράκτωσης για λαμπτήρες φθορισμού
ΕΝ 60400 Λυχνιολαβές για σωληνωτούς λαμπτήρες φθορισμού και λαβές εκκινητών
ΕΝ 60238 Κοχλιωτές λυχνιολαβές Edison
ΕΝ 62471 Φωτοβιολογική ασφάλεια λαμπτήρων και συστήματα λαμπτήρων
ΕΝ 60634 Πρότυποι λαμπτήρες για τις δοκιμές ανύψωσης θερμοκρασίας για φωτιστικά σώματα
ΕΝ 61347 Διατάξεις ελέγχου λαμπτήρων
ΕΝ 60357 Λαμπτήρες αλογόνου με νήμα από βολφράμιο (όχι για οχήματα) - Προδιαγραφές επιδόσεων
ΕΝ 60432 Λαμπτήρες πυράκτωσης - Προδιαγραφές ασφαλείας - Λαμπτήρες νήματος βολφραμίου και αλογόνου για οικιακές και παρόμοιες γενικές χρήσεις φωτισμού
ΕΝ 60662 Λαμπτήρες ατμών νατρίου υψηλής πίεσης
ΕΝ 60838 Διάφορες λυχνιολαβές
ΕΝ 61167 Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων
ΕΝ 61199 Λαμπτήρες φθορισμού με έναν κάλυκα - Προδιαγραφές ασφαλείας
ΕΝ 62031 Δομοστοιχεία LED για γενικό φωτισμό - Προδιαγραφές ασφάλειας
ΕΝ 62035 Λαμπτήρες εκκένωσης (με εξαίρεση τους λαμπτήρες φθορισμού) - Προδιαγραφές ασφάλειας
ΕΝ 60227 Μονωμένα καλώδια από PVC ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750 V
ΕΝ 60245 Μονωμένα καλώδια από καουτσούκ ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750 V
ΕΝ 60417 Γραφικά σύμβολα για χρήση σε εξοπλισμό

ΕΝ 60529

Αυτό το πρότυπο περιγράφει ένα σύστημα για την ταξινόμηση του βαθμού προστασίας IP που παρέχεται από τα περιβλήματα του ηλεκτρικού εξοπλισμού. Αν και αυτό το σύστημα είναι κατάλληλο για χρήση με τους περισσότερους τύπους ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, δεν θα πρέπει να υποθέσουμε ότι όλοι οι παρατιθέμενοι βαθμοί προστασίας εφαρμόζονται σε ένα συγκεκριμένο είδος εξοπλισμού. Θα πρέπει να ζητείται η συμβουλή του κατασκευαστή του εξοπλισμού για τον βαθμό προστασίας που παρέχεται, καθώς και τα μέρη του εξοπλισμού στα οποία αναφέρεται αυτός ο βαθμός προστασίας.

ΕΝ 61032:1997

Αυτό το πρότυπο καθορίζει τις λεπτομέρειες και τις διαστάσεις των εργαλείων δοκιμής που προορίζονται για την επαλήθευση της προστασίας παρεχόμενης από περιβλήματα όσον αφορά:
- Προστασία των ατόμων έναντι πρόσβασης σε επικίνδυνα μέρη στο εσωτερικό του περιβλήματος.
- Προστασία του εξοπλισμού μέσα στο περίβλημα έναντι εισχώρησης στερεών ξένων αντικειμένων.

ΕΝ 60068.02.75

Μηχανικά φορτία που ενδέχεται να πιέσουν τον ηλεκτροτεχνικό εξοπλισμό κατά τη λειτουργία του μπορούν να παραχθούν από σφυριά διαφόρων τύπων. Για τους σκοπούς της τυποποίησης, τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμών δεν πρέπει να εξαρτώνται από το είδος της συσκευής δοκιμής και ως εκ τούτου, τα χαρακτηριστικά των διαφόρων τύπων των σφυριών δοκιμής που περιγράφονται σε αυτό το μέρος του EN 60068, προορίζονται να προσεγγίζουν όσο είναι δυνατό το ίδιο επίπεδο δριμύτητας.

Τα επίπεδα δριμύτητας προέρχονται, εν γένει, από το IEC 60721-1.

ΕΝ 61140:2001

Αυτό το πρότυπο εφαρμόζεται για την προστασία των ατόμων και των ζώων από την ηλεκτροπληξία. Σκοπός του είναι να δώσει τις θεμελιώδεις αρχές και απαιτήσεις που είναι κοινές στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, στα συστήματα και στον εξοπλισμό ή είναι αναγκαίες για το συντονισμό τους.
Το πρότυπο αυτό έχει καταρτιστεί για συστήματα εγκαταστάσεων και εξοπλισμού χωρίς όριο τάσης.
Δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομο πρότυπο.

ΕΝ 60695.02

Αυτό το μέρος του προτύπου καθορίζει τη συσκευή πυρακτωμένου σύρματος και τη διαδικασία δοκιμής για να προσομοιώσουν την επίδραση των θερμικών καταπονήσεων που μπορεί να παράγονται από πηγές θερμότητας, όπως πυρακτωμένα στοιχεία ή υπερφορτωμένες αντιστάσεις, για σύντομα χρονικά διαστήματα, προκειμένου να αξιολογήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς μέσα από τη τεχνική της προσομοίωσης.
Είναι εφαρμόσιμη σε ηλεκτροτεχνικό εξοπλισμό, τα συναρμολογούμενα μέρη και τα εξαρτήματά του και σε στερεά ηλεκτρικά μονωτικά υλικά ή άλλα εύφλεκτα υλικά.

ΕΝ 60695.11.5

Αυτό το πρότυπο καθορίζει τη δοκιμή με βελονοειδή φλόγα η οποία προσομοιώνει την επίδραση μιας μικρής φλόγας που μπορεί να προκύψει από βλάβη, προκειμένου να εκτιμηθεί μέσω μιας τεχνικής προσομοίωσης ο κίνδυνος πυρκαγιάς.
Είναι εφαρμόσιμη σε ηλεκτροτεχνικό εξοπλισμό, τα συναρμολογούμενα μέρη και τα εξαρτήματά του και σε στερεά ηλεκτρικά μονωτικά υλικά ή άλλα εύφλεκτα υλικά.

ΕΝ 60364.04.41:2005

Το πρότυπο αυτό καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις σχετικά με την προστασία από την ηλεκτροπληξία, συμπεριλαμβανομένης της βασικής προστασίας (προστασία έναντι άμεσης επαφής) και την προστασία από τα σφάλματα (προστασία από έμμεση επαφή) των ατόμων και των ζώων. Ασχολείται επίσης με την εφαρμογή και το συντονισμό αυτών των απαιτήσεων σε σχέση με τις εξωτερικές επιρροές.
Απαιτήσεις δίνονται επίσης για την εφαρμογή συμπληρωματικής προστασίας σε ορισμένες περιπτώσεις.