Διεθνή Πρότυπα
ΩMEGAKANALI

EN 61537 - Συστήματα σχαρών καλωδίων και συστημάτων σκαλών καλωδίων

EN 61537

Το πρότυπο αυτό καθορίζει τις απαιτήσεις και τις δοκιμές για τα συστήματα σχαρών καλωδίων και συστημάτων σκαλών καλωδίων που προορίζονται για τη στήριξη και τη στέγαση των καλωδίων και πιθανόν άλλων ηλεκτρικών εξοπλισμών για ηλεκτρικές και/ή τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις. Όπου είναι απαραίτητο, τα συστήματα σχαρών καλωδίων και τα συστήματα σκαλών καλωδίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το διαχωρισμό ή τη διάταξη των καλωδίων σε ομάδες. Το πρότυπο αυτό δεν ισχύει για συστήματα σωλήνων, συστήματα καναλιών καλωδίων και συστήματα σωληνώσεων καλωδίων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα συστήματα σχαρών και σκαλών καλωδίων έχουν σχεδιασθεί για να χρησιμοποιούνται ως υποστηρίγματα για τα καλώδια και όχι ως περιβλήματα.

 

Τα ακόλουθα πρότυπα αναφοράς λειτουργούν υποστηρικτικά για την εφαρμογή του παρόντος προτύπου, τόσο στο πεδίο των ορισμών, όσο και στην προετοιμασία και διεξαγωγή των δοκιμών :


Πρότυπο
Αναφοράς
Περιγραφή
ΕΝ 60068 Περιβαλλοντικές δοκιμές
ΕΝ 60364 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης
ΕΝ 60695 Δοκιμές για κίνδυνο φωτιάς

ΕΝ 60068

Μηχανικά φορτία που ενδέχεται να πιέσουν τον ηλεκτροτεχνικό εξοπλισμό κατά τη λειτουργία του μπορούν να παραχθούν από σφυριά διαφόρων τύπων. Για τους σκοπούς της τυποποίησης, τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμών δεν πρέπει να εξαρτώνται από το είδος της συσκευής δοκιμής και ως εκ τούτου, τα χαρακτηριστικά των διαφόρων τύπων των σφυριών δοκιμής που περιγράφονται σε αυτό το μέρος του IEC 60068, προορίζονται να προσεγγίζουν όσο είναι δυνατό το ίδιο επίπεδο δριμύτητας .

Τα επίπεδα δριμύτητας προέρχονται, εν γένει, από το IEC 60721-1.

ΕΝ 60364-5-52

Το μέρος 5-52 του προτύπου ασχολείται με την επιλογή και την συναρμολόγηση των συστημάτων καλωδίωσης.

ΕΝ 60695-2-11

Το μέρος 2-11 του προτύπου καθορίζει τις λεπτομέρειες της δοκιμής πυρακτωμένου σύρματος που εφαρμόζεται σε τελικά προϊόντα για τις δοκιμές κινδύνου φωτιάς.

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου, ως τελικό προϊόν νοείται ο ηλεκτροτεχνικός εξοπλισμός, τα συναρμολογούμενα μέρη και τα εξαρτήματά του.

ΕΝ 60695-11-2

Το μέρος 11-2 του προτύπου δίνει τις λεπτομερείς απαιτήσεις για την παραγωγή της φλόγας δοκιμής με ονομαστική τιμή 1 kW και από έτοιμο συνδυασμό με βάση το προπάνιο.

Είναι εφαρμόσιμη σε ηλεκτροτεχνικό εξοπλισμό, τα συναρμολογούμενα μέρη και τα εξαρτήματά του και σε στερεά ηλεκτρικά μονωτικά υλικά ή άλλα εύφλεκτα υλικά.