Διεθνή Πρότυπα
VIOBOX

ΕΝ 60670 - Κιβώτια και περιβλήματα για ηλεκτρικά εξαρτήματα για σταθερές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

ΕΝ 60670.01

Το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται σε κουτιά, περιβλήματα και μέρη περιβλημάτων για ηλεκτρικά εξαρτήματα με ονομαστική τάση που δεν ξεπερνά τα 1000 V AC και 1500 V DC και τα οποία προορίζονται για οικιακές ή παρόμοιου τύπου εγκαταστάσεις, είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά.

Τα κουτιά και τα περιβλήματα που εναρμονίζονται με αυτό το πρότυπο είναι κατάλληλα για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που συνήθως δεν ξεπερνούν τους 25 °C, αλλά περιστασιακά μπορούν να φτάσουν και τους 35 °C.

Ένα κουτί ή ένα περίβλημα που είναι αναπόσπαστο κομμάτι ενός ηλεκτρικού εξαρτήματος και του παρέχει προστασία απέναντι σε εξωτερικές επιδράσεις, για παράδειγμα έναντι στη κρούση, καλύπτεται από το σχετικό πρότυπο για αυτό το εξάρτημα.

Αυτό το πρότυπο δεν εφαρμόζεται σε κουτιά, περιβλήματα και μέρη περιβλημάτων που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για χρήση σε συστήματα καναλιών και σωληνώσεων καλωδίων


Τα ακόλουθα πρότυπα αναφοράς λειτουργούν υποστηρικτικά για την εφαρμογή του παρόντος προτύπου, τόσο στο πεδίο των ορισμών, όσο και στην προετοιμασία και διεξαγωγή των δοκιμών :


Πρότυπο
Αναφοράς
Περιγραφή
ΕΝ 60423 Εξωτερικές διάμετροι σωλήνων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και σπειρώματα για σωλήνες και εξαρτήματα
ΕΝ 60529 Βαθμός προστασίας IP
ΕΝ 60068 Περιβαλλοντικές δοκιμές
ΕΝ 60695 Δοκιμές για κίνδυνο φωτιάς
ΕΝ 60112 Μέθοδος καθορισμού της αντοχής και των συγκριτικών δεικτών ιχνηλάτησης συμπαγών μονωτικών υλικών
ΕΝ 61032 Δοκιμή διερεύνησης για την επαλήθευση προστασίας από περιβλήματα
ΕΝ 50085 Συστήματα καναλιών καλωδίων και συστήματα σωληνώσεων καλωδίων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
ΕΝ 61140 Προστασία από ηλεκτροπληξία – Κοινές απόψεις για εγκαταστάσεις και εξοπλισμό

EN 60068

Μηχανικά φορτία που ενδέχεται να πιέσουν τον ηλεκτροτεχνικό εξοπλισμό κατά τη λειτουργία του μπορούν να παραχθούν από σφυριά διαφόρων τύπων. Για τους σκοπούς της τυποποίησης, τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμών δεν πρέπει να εξαρτώνται από το είδος της συσκευής δοκιμής και ως εκ τούτου, τα χαρακτηριστικά των διαφόρων τύπων των σφυριών δοκιμής που περιγράφονται σε αυτό το μέρος του EN 60068, προορίζονται να προσεγγίζουν όσο είναι δυνατό το ίδιο επίπεδο δριμύτητας.

Τα επίπεδα δριμύτητας προέρχονται, εν γένει, από το IEC 60721-1.

EN 60529

Αυτό το πρότυπο περιγράφει ένα σύστημα για την ταξινόμηση του βαθμού προστασίας IP που παρέχεται από τα περιβλήματα του ηλεκτρικού εξοπλισμού. Αν και αυτό το σύστημα είναι κατάλληλο για χρήση με τους περισσότερους τύπους ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, δεν θα πρέπει να υποθέσουμε ότι όλοι οι παρατιθέμενοι βαθμοί προστασίας εφαρμόζονται σε ένα συγκεκριμένο είδος εξοπλισμού. Θα πρέπει να ζητείται η συμβουλή του κατασκευαστή του εξοπλισμού για τον βαθμό προστασίας που παρέχεται, καθώς και τα μέρη του εξοπλισμού στα οποία αναφέρεται αυτός ο βαθμός προστασίας.

EN 60695-2-11

Το μέρος 2-11 του προτύπου καθορίζει τις λεπτομέρειες της δοκιμής πυρακτωμένου σύρματος που εφαρμόζεται σε τελικά προϊόντα για τις δοκιμές κινδύνου φωτιάς.

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου, ως τελικό προϊόν νοείται ο ηλεκτροτεχνικός εξοπλισμός, τα συναρμολογούμενα μέρη και τα εξαρτήματά του.

EN 60695-10-2

Το μέρος 10-2 του προτύπου καθορίζει τη δοκιμή της σφαίρας πίεσης (ball pressure) ως μέθοδο για τον έλεγχο τμημάτων των μη μεταλλικών υλικών για αντοχή στη θερμότητα.

Εφαρμόζεται σε ηλεκτροτεχνικό εξοπλισμό, στα συναρμολογούμενα μέρη και τα εξαρτήματά του, καθώς και σε στερεά ηλεκτρικά μονωτικά υλικά, εκτός από τα κεραμικά.

EN 60112

Αυτό το πρότυπο διευκρινίζει τη μέθοδο δοκιμής για τον προσδιορισμό της αντοχής και των συγκριτικών δεικτών ιχνηλάτησης συμπαγών μονωτικών υλικών σε κομμάτια που λαμβάνονται από τμήματα του εξοπλισμού και σε πλάκες του υλικού που χρησιμοποιούν εναλλασσόμενες τάσεις.

Το πρότυπο προβλέπει τον προσδιορισμό της διάβρωσης, όταν απαιτείται.

Ο δείκτης αντοχής ιχνηλάτησης χρησιμοποιείται ως κριτήριο αποδοχής, καθώς και ως ένα μέσο για τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών και των κατασκευασμένων εξαρτημάτων. Ο συγκριτικός δείκτης ιχνηλάτησης χρησιμοποιείται κυρίως για το βασικό χαρακτηρισμό και τη σύγκριση των ιδιοτήτων των υλικών.

EN 60423

Αυτό το Διεθνές Πρότυπο καθορίζει τις εξωτερικές διαμέτρους των σωλήνων που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα και τις απαιτήσεις διαστάσεων για τα σπειρώματα. Επίσης καθορίζει τις απαιτήσεις διαστάσεων για τα σπειρώματα που χρησιμοποιούνται στα συνδεόμενα εξαρτήματα.
Δεν ισχύει για υπέρ βαρέως τύπου άκαμπτες χαλύβδινες σωλήνες που καθορίζονται στο IEC 60981.

EN 61032

Αυτό το πρότυπο καθορίζει τις λεπτομέρειες και τις διαστάσεις των εργαλείων δοκιμής που προορίζονται για την επαλήθευση της προστασίας παρεχόμενης από περιβλήματα όσον αφορά:
- Προστασία των ατόμων έναντι πρόσβασης σε επικίνδυνα μέρη στο εσωτερικό του περιβλήματος.
- Προστασία του εξοπλισμού μέσα στο περίβλημα έναντι εισχώρησης στερεών ξένων αντικειμένων.

EN 50085

Το πρότυπο αυτό προσδιορίζει τις απαιτήσεις και τα τεστ για τα συστήματα καναλιών καλωδίων και τα συστήματα σωληνώσεων καλωδίων που προορίζονται για την στέγαση, και όπου είναι απαραίτητο για τον ηλεκτρικά προστατευτικό διαχωρισμό, μονωμένων αγωγών, καλωδίων και πιθανόν άλλων ηλεκτρικών εξοπλισμών για ηλεκτρικές και/ή τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις. Η μέγιστη τάση αυτών των εγκαταστάσεων είναι 1000 V AC και 1500 V DC.

Το πρότυπο αυτό δεν εφαρμόζεται σε συστήματα σωλήνων, συστήματα σχαρών και σε άλλα συστήματα ή εξοπλισμό που καλύπτονται από άλλα πρότυπα.

EN 61140

Αυτό το πρότυπο ισχύει για την προστασία των προσώπων και των ζώων από ηλεκτροπληξία. Σκοπός του είναι να δώσει τις θεμελιώδεις αρχές και απαιτήσεις που είναι κοινές σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, συστήματα και εξοπλισμό ή είναι αναγκαία για το συντονισμό τους.

Το πρότυπο αυτό έχει προετοιμαστεί για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, συστήματα και εξοπλισμό χωρίς όριο τάσης.

Οι απαιτήσεις του προτύπου αυτού ισχύουν μόνον εφόσον έχουν ενσωματωθεί, ή αναφέρονται, στα σχετικά πρότυπα. Δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως ένα αυτόνομο πρότυπο.