Διεθνή Πρότυπα
VIOKANALI

ΕΝ 50085 - Συστήματα καναλιών καλωδίων και τα συστήματα σωληνώσεων καλωδίων

ΕΝ 50085.01

Το πρότυπο αυτό προσδιορίζει τις απαιτήσεις και τα τεστ για τα συστήματα καναλιών καλωδίων και τα συστήματα σωληνώσεων καλωδίων που προορίζονται για την στέγαση, και όπου είναι απαραίτητο για τον ηλεκτρικά προστατευτικό διαχωρισμό, μονωμένων αγωγών, καλωδίων και πιθανόν άλλων ηλεκτρικών εξοπλισμών για ηλεκτρικές και/ή τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις. Η μέγιστη τάση αυτών των εγκαταστάσεων είναι 1000 V AC και 1500 V DC.

Το πρότυπο αυτό δεν εφαρμόζεται σε συστήματα σωλήνων, συστήματα σχαρών και σε άλλα συστήματα ή εξοπλισμό που καλύπτονται από άλλα πρότυπα.

ΕΝ 50085.21

Το μέρος 2.1 του προτύπου προσδιορίζει τις ειδικές απαιτήσεις για συστήματα καναλιών και σωληνώσεων καλωδίων που προορίζονται για τοποθέτηση σε τοίχους και/ή οροφές. Μπορούν να εγκιβωτιστούν, να εγκατασταθούν σε χωνευτή ή ημι-χωνευτή θέση, να τοποθετηθούν επιφανειακά ή να τοποθετηθούν μακριά από την επιφάνεια χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα στερέωσης.

ΕΝ 50085.22

Το μέρος 2.2 του προτύπου προσδιορίζει τις ειδικές απαιτήσεις για συστήματα καναλιών και σωληνώσεων καλωδίων που προορίζονται να τοποθετηθούν κάτω, χωνευτά ή επιφανειακά στο πάτωμα.

Αυτό το μέρος του προτύπου δεν εφαρμόζεται σε συστήματα καναλιών και σωληνώσεων καλωδίων που προορίζονται να στερεωθούν στο τοίχο και στηρίζονται από το πάτωμα.

ΕΝ 50085.23

Το μέρος 2.3 του προτύπου προσδιορίζει τις απαιτήσεις και τα τεστ για τα συστήματα καναλιών καλωδίων με εγκοπές που προορίζονται για την στέγαση, και όπου είναι απαραίτητο για τον διαχωρισμό των αγωγών ή των καλωδίων, μέσα σε θαλάμους για ηλεκτρικές και/ή τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις. Η μέγιστη τάση αυτών των εγκαταστάσεων είναι 1000 V AC και 1500 V DC.

Το πρότυπο αυτό δεν εφαρμόζεται σε συστήματα σωλήνων, συστήματα σχαρών ή σε εξαρτήματα που μεταφέρουν ρεύμα εντός του συστήματος.


Τα ακόλουθα πρότυπα αναφοράς λειτουργούν υποστηρικτικά για την εφαρμογή του παρόντος προτύπου, τόσο στο πεδίο των ορισμών, όσο και στην προετοιμασία και διεξαγωγή των δοκιμών :


Πρότυπο
Αναφοράς
Περιγραφή
ΕΝ 60423 Εξωτερικές διάμετροι σωλήνων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και σπειρώματα για σωλήνες και εξαρτήματα
ΕΝ 60529 Βαθμός προστασίας IP
ΕΝ 62262 Βαθμός προστασίας ΙΚ παρεχόμενος από περιβλήματα έναντι εξωτερικών μηχανικών φορτίων
ΕΝ 60695 Δοκιμές για κίνδυνο φωτιάς
ΕΝ 61032 Δοκιμή διερεύνησης για την επαλήθευση προστασίας από περιβλήματα
HD 384 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων
ΕΝ 60417 Βάση δεδομένων γραφικών συμβόλων

ΕΝ 62262

Το πρότυπο αυτό αναφέρεται στην κατάταξη των βαθμών προστασίας παρεχόμενης από περιβλήματα έναντι εξωτερικών μηχανικών φορτίων, όταν η ονομαστική τάση του προστατευόμενου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερη από 72,5 kV.

Το πρότυπο αυτό ισχύει μόνο για περιβλήματα εξοπλισμού για τους οποίους το συγκεκριμένο πρότυπο καθιερώνει βαθμούς προστασίας του περιβλήματος κατά μηχανικών προσκρούσεων.

Το αντικείμενο αυτού του προτύπου είναι να δώσει:
α. Τους ορισμούς για τους βαθμούς προστασίας που παρέχουν τα περιβλήματα ηλεκτρικού εξοπλισμού και αφορούν την προστασία του εξοπλισμού στο εσωτερικό του περιβλήματος από τις επιβλαβείς συνέπειες των μηχανικών φορτίων
β. τις ονομασίες για τους βαθμούς προστασίας
γ. τις απαιτήσεις για κάθε ονομασία
δ. τις δοκιμές που θα διεξάγονται προκειμένου να εξακριβωθεί ότι το περίβλημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις αυτού του προτύπου.

Το πρότυπο αυτό ασχολείται μόνο με τα περιβλήματα που, όπως καθορίζεται στα σχετικά πρότυπα, είναι από όλες τις απόψεις κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση τους και τα οποία από την άποψη των υλικών και την κατασκευή τους εξασφαλίζουν ότι ο ισχυριζόμενoς βαθμός προστασίας διατηρείται κάτω από τις φυσιολογικές συνθήκες χρήσης.

Το πρότυπο αυτό ισχύει επίσης και για άδεια περιβλήματα υπό τον όρο ότι τηρούνται οι γενικές απαιτήσεις της δοκιμής και ότι το επιλεγμένο επίπεδο προστασίας είναι κατάλληλο για τον τύπο του εξοπλισμού.

EN 60529

Αυτό το πρότυπο περιγράφει ένα σύστημα για την ταξινόμηση του βαθμού προστασίας IP που παρέχεται από τα περιβλήματα του ηλεκτρικού εξοπλισμού. Αν και αυτό το σύστημα είναι κατάλληλο για χρήση με τους περισσότερους τύπους ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, δεν θα πρέπει να υποθέσουμε ότι όλοι οι παρατιθέμενοι βαθμοί προστασίας εφαρμόζονται σε ένα συγκεκριμένο είδος εξοπλισμού. Θα πρέπει να ζητείται η συμβουλή του κατασκευαστή του εξοπλισμού για τον βαθμό προστασίας που παρέχεται, καθώς και τα μέρη του εξοπλισμού στα οποία αναφέρεται αυτός ο βαθμός προστασίας.

EN 60423

Αυτό το Διεθνές Πρότυπο καθορίζει τις εξωτερικές διαμέτρους των σωλήνων που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα και τις απαιτήσεις διαστάσεων για τα σπειρώματα. Επίσης καθορίζει τις απαιτήσεις διαστάσεων για τα σπειρώματα που χρησιμοποιούνται στα συνδεόμενα εξαρτήματα. Δεν ισχύει για υπέρ βαρέως τύπου άκαμπτες χαλύβδινες σωλήνες που καθορίζονται στο IEC 60981.

EN 60695-2-10

Αυτό το μέρος του προτύπου καθορίζει τη συσκευή πυρακτωμένου σύρματος και τη διαδικασία δοκιμής για να προσομοιώσουν την επίδραση των θερμικών καταπονήσεων που μπορεί να παράγονται από πηγές θερμότητας, όπως πυρακτωμένα στοιχεία ή υπερφορτωμένες αντιστάσεις, για σύντομα χρονικά διαστήματα, προκειμένου να αξιολογήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς μέσα από τη τεχνική της προσομοίωσης.
Είναι εφαρμόσιμη σε ηλεκτροτεχνικό εξοπλισμό, τα συναρμολογούμενα μέρη και τα εξαρτήματά του και σε στερεά ηλεκτρικά μονωτικά υλικά ή άλλα εύφλεκτα υλικά.

EN 60695-2-11

Το μέρος 2-11 του προτύπου καθορίζει τις λεπτομέρειες της δοκιμής πυρακτωμένου σύρματος που εφαρμόζεται σε τελικά προϊόντα για τις δοκιμές κινδύνου φωτιάς.
Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου, ως τελικό προϊόν νοείται ο ηλεκτροτεχνικός εξοπλισμός, τα συναρμολογούμενα μέρη και τα εξαρτήματά του.

EN 61032

Αυτό το πρότυπο καθορίζει τις λεπτομέρειες και τις διαστάσεις των εργαλείων δοκιμής που προορίζονται για την επαλήθευση της προστασίας παρεχόμενης από περιβλήματα όσον αφορά:
-Προστασία των ατόμων έναντι πρόσβασης σε επικίνδυνα μέρη στο εσωτερικό του περιβλήματος.
-Προστασία του εξοπλισμού μέσα στο περίβλημα έναντι εισχώρησης στερεών ξένων αντικειμένων.

HD 384

Περιλαμβάνειτις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και οι οποίες αποσκοπούν στην ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, µε την προϋπόθεση της ορθής χρησιµοποίησής τους.

Ειδικότερα οι απαιτήσεις αυτές αποβλέπουν στην αποφυγή, σε ικανοποιητικό βαθµό, των κινδύνων που θα ήταν δυνατόν να εµφανισθούν για:
-τα άτοµα
-τα κατοικίδια ζώα και τα ζώα εκτροφής
-τα διάφορα αγαθά
που βρίσκονται στην περιοχή αυτών των εγκαταστάσεων.

Οι κίνδυνοι που θα ήταν δυνατόν να εµφανισθούν εξαιτίας της λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων µπορεί να οφείλονται:
-στη διέλευση ηλεκτρικού ρεύµατος µέσα από το σώµα ατόµων ή ζώων
-σε υψηλές θερµοκρασίες που µπορεί να προκαλέσουν εγκαύµατα ή πυρκαγιά ή αλλοίωση αγαθών.

Η τήρηση των απαιτήσεων της παρούσας έκδοσης δεν εξασφαλίζει σε όλες τις περιπτώσεις την ικανοποιητική λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Παρόλο ότι στον Κανονισµό περιλαµβάνονται απαιτήσεις που αφορούν την ορθή λειτουργία, αυτή αποτελεί αντικείµενο και µπορεί να εξασφαλισθεί µόνο µε τη σωστή µελέτη, κατασκευή και συντήρηση της εγκατάστασης.

EN 60417

Πρόκειται για μια βάση δεδομένων, οργανωμένη ως μια σειρά από «φύλλα δεδομένων» που περιγράφουν τα γραφικά σύμβολα και τις ιδιότητές τους.