Διεθνή Πρότυπα
VIOSPIRAL-VIOTUBO-VIOFLEX

ΕΝ 61386 - Συστήματα Σωληνώσεων για Διαχείριση Καλωδίων

ΕΝ 61386.01

Το πρότυπο αυτό προσδιορίζει τις απαιτήσεις και τα τεστ για τα συστήματα σωλήνων, συμπεριλαμβανομένων των σωλήνων και των εξαρτημάτων τους, που προορίζονται για την προστασία και τη διαχείριση μονωμένων αγωγών και/ή καλωδίων σε ηλεκτρικές ή τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις με μέγιστη τάση 1000 V AC και/ή 1500 V DC. Το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται σε μεταλλικά, μη μεταλλικά και σύνθετα συστήματα σωλήνων, συμπεριλαμβάνοντας εισόδους με ή χωρίς σπείρωμα για τον τερματισμό τους. Το πρότυπο αυτό δεν εφαρμόζεται σε περιβλήματα και σε κουτιά σύνδεσης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΕΝ 60670.

ΕΝ 61386.21

Το μέρος 2.1 του προτύπου προσδιορίζει τις ειδικές απαιτήσεις για συστήματα άκαμπτων σωλήνων.

ΕΝ 61386.22

Το μέρος 2.2 του προτύπου προσδιορίζει τις ειδικές απαιτήσεις για συστήματα διαμορφώσιμων σωλήνων, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοεπανερχόμενων σωλήνων.

ΕΝ 61386.23

Το μέρος 2.1 του προτύπου προσδιορίζει τις ειδικές απαιτήσεις για συστήματα εύκαμπτων σωλήνων.

ΕΝ 61386.24

Το μέρος 2.4 του προτύπου καθορίζει τις απαιτήσεις και δοκιμές για συστήματα σωλήνων υπόγειας εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των σωλήνων και των εξαρτημάτων τους για την προστασία και τη διαχείριση μονωμένων αγωγών και/ή καλωδίων σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή σε συστήματα τηλεπικοινωνιων. Το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται σε μεταλλικά, μη μεταλλικά και σύνθετα συστήματα σωλήνων, συμπεριλαμβάνοντας εισόδους με ή χωρίς σπείρωμα για τον τερματισμό τους.


Τα ακόλουθα πρότυπα αναφοράς λειτουργούν υποστηρικτικά για την εφαρμογή του παρόντος προτύπου, τόσο στο πεδίο των ορισμών, όσο και στην προετοιμασία και διεξαγωγή των δοκιμών :


Πρότυπο
Αναφοράς
Περιγραφή
ΕΝ 60423 Εξωτερικές διάμετροι σωλήνων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και σπειρώματα για σωλήνες και εξαρτήματα
ΕΝ 60529 Βαθμός προστασίας IP
ΕΝ 60670 Κιβώτια και περιβλήματα για ηλεκτρικά εξαρτήματα για οικιακή και παρόμοιες σταθερές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
ΕΝ 60695 Δοκιμές για κίνδυνο φωτιάς

EN 60423

Αυτό το Διεθνές Πρότυπο καθορίζει τις εξωτερικές διαμέτρους των σωλήνων που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα και τις απαιτήσεις διαστάσεων για τα σπειρώματα. Επίσης καθορίζει τις απαιτήσεις διαστάσεων για τα σπειρώματα που χρησιμοποιούνται στα συνδεόμενα εξαρτήματα. Δεν ισχύει για υπέρ βαρέως τύπου άκαμπτες χαλύβδινες σωλήνες που καθορίζονται στο IEC 60981.

EN 60529

Αυτό το πρότυπο περιγράφει ένα σύστημα για την ταξινόμηση των βαθμών προστασίας που παρέχεται από τα περιβλήματα του ηλεκτρικού εξοπλισμού. Αν και αυτό το σύστημα είναι κατάλληλο για χρήση με τους περισσότερους τύπους ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, δεν θα πρέπει να υποθέσουμε ότι όλοι οι παρατιθέμενοι βαθμοί προστασίας εφαρμόζονται σε ένα συγκεκριμένο είδος εξοπλισμού. Θα πρέπει να ζητείται η συμβουλή του κατασκευαστή του εξοπλισμού για τον βαθμό προστασίας που παρέχεται και τα μέρη του εξοπλισμού στα οποία αναφέρεται αυτός ο βαθμός προστασίας.

EN 60670

Το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται σε κουτιά, περιβλήματα και μέρη περιβλημάτων για ηλεκτρικά εξαρτήματα με ονομαστική τάση που δεν ξεπερνά τα 1000 V AC και 1500 V DC και τα οποία προορίζονται για οικιακές ή παρόμοιου τύπου εγκαταστάσεις, είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά.

Τα κουτιά και τα περιβλήματα που εναρμονίζονται με αυτό το πρότυπο είναι κατάλληλα για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που συνήθως δεν ξεπερνούν τους 25 °C, αλλά περιστασιακά μπορούν να φτάσουν και τους 35 °C. Ένα κουτί ή ένα περίβλημα που είναι αναπόσπαστο κομμάτι ενός ηλεκτρικού εξαρτήματος και του παρέχει προστασία απέναντι σε εξωτερικές επιδράσεις, για παράδειγμα έναντι στη κρούση, καλύπτεται από το σχετικό πρότυπο για αυτό το εξάρτημα.

Αυτό το πρότυπο δεν εφαρμόζεται σε κουτιά, περιβλήματα και μέρη περιβλημάτων που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για χρήση σε συστήματα καναλιών και σωληνώσεων καλωδίων.

EN 60695-2-10

Αυτό το μέρος του προτύπου καθορίζει τη συσκευή πυρακτωμένου σύρματος και τη διαδικασία δοκιμής για να προσομοιώσουν την επίδραση των θερμικών καταπονήσεων που μπορεί να παράγονται από πηγές θερμότητας, όπως πυρακτωμένα στοιχεία ή υπερφορτωμένες αντιστάσεις, για σύντομα χρονικά διαστήματα, προκειμένου να αξιολογήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς μέσα από τη τεχνική της προσομοίωσης.
Είναι εφαρμόσιμη σε ηλεκτροτεχνικό εξοπλισμό, τα συναρμολογούμενα μέρη και τα εξαρτήματά του και σε στερεά ηλεκτρικά μονωτικά υλικά ή άλλα εύφλεκτα υλικά.

EN 60695-11-2

Το μέρος 11-2 του προτύπου δίνει τις λεπτομερείς απαιτήσεις για την παραγωγή της φλόγας δοκιμής με ονομαστική τιμή 1 kW και από έτοιμο συνδυασμό με βάση το προπάνιο.
Είναι εφαρμόσιμη σε ηλεκτροτεχνικό εξοπλισμό, τα συναρμολογούμενα μέρη και τα εξαρτήματά του και σε στερεά ηλεκτρικά μονωτικά υλικά ή άλλα εύφλεκτα υλικά.