Τεχνικά Έγγραφα
Εθνική Νομοθεσία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να εναρμονίσει τις απαιτήσεις ασφάλειας των προϊόντων σε όλη την Ευρώπη και να εξασφαλίσει ότι είναι ασφαλή για το χρήστη, καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που πρέπει αυτά να πληρούν, όταν διατίθονται στην αγορά, έχει εκδώσει σχετικές Οδηγίες.

Οι Οδηγίες και οι Κανονισμοί αποτελούν δεσμευτικούς νόμους για κάθε κράτος μέλος. Τίθονται σε ισχύ με τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την ημερομηνία που προβλέπεται σε αυτές ή την εικοστή μέρα από τη δημοσίευσή τους, αν δε γίνεται κάποια αναφορά. Τα κράτη μέλη οφείλουν να υιοθετήσουν μέτρα εφαρμογής, προκειμένου οι Οδηγίες να ενσωματωθούν στην εθνική νομοθεσία.

Οι δημόσιες αρχές κάθε κράτους μέλους είναι υπεύθυνες για την εποπτεία της αγοράς, σχετικά με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας, στην επικράτειά τους. Παράλληλα, οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την απόσυρση των μη ασφαλών προϊόντων από την αγορά.