Εθνική Νομοθεσία
ΦΕΚ για την οδηγία 2002/95/EC (RoHS)

Στα παρακάτω ΦΕΚ μπορείτε να δείτε τις υπουργικές αποφάσεις και τα προεδρικά διαταγματα για την υιοθέτηση στην εθνική νομοθεσία της οδηγίας 2002/95/EC, γνωστή και ως RoHS, που έχει ως στόχο τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, καθώς αυτές δημιουργούν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

ΦΕΚ 12 Α - 2002-95-EC

ΦΕΚ 82 Α - 2002-95-EC