Εθνική Νομοθεσία
ΦΕΚ για την οδηγία 2011/305/EE (CPD)

Στα παρακάτω ΦΕΚ μπορείτε να δείτε τις υπουργικές αποφάσεις και τα προεδρικά διαταγματα για την υιοθέτηση στην εθνική νομοθεσία της οδηγίας 2002/95/EC κανονισμός αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αφορά τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και καταργεί την οδηγία 89/106/EC. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του, ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος και η πλήρης εφαρμογή του συνόλου των άρθρων του ξεκινά την 1η Ιουλίου 2013.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει όρους για τη διαθεσιμότητα και διάθεση στην αγορά προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών με την κατάρτιση εναρμονισμένων κανόνων σχετικά με την έκφραση της απόδοσης των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους και σχετικά με τη χρήση της σήμανσης CE στα εν λόγω προϊόντα.

ΦΕΚ 176 Α - 89-106-EC